تسلیت


تسلیت
 
تسلیت به هموطنان
 
به دوست و حامی عزیز بنیاد، جناب دکتر اسماعیلیون، که آرام جان و نور دیدگانش را این اختر بد مهر ربود و این گونه او را پریشان دل کرد، صمیمانه تسلیت می گوییم.
 
 
بنیاد همدلان کودک‌ و نوجوان همچنین به خانواده های همه درگذشتگان این حادثه تسلیت گفته و خود را در غم این همه این عزیزان شریک‌ می داند.
 
بنیاد همدلان‌کودک و نوجوان.