تهیه ویلچر برای کودکان معلول کرمانشاه


تهیه ویلچر برای کودکان معلول کرمانشاه

ياران مهربان بنياد
جمعي از اعضاي جامعه پزشكي و دندانپزشكي در صدد حمايت از كودكان دچار معلوليت جسمي و حركتي تحت عنوان " ١٠٠ ويلچر" مي باشند. در اين راستا بنياد همدلان كودك و نوجوان نيز همراه گروه به ياري كودكان معلول استان كرمانشاه و كمك به بازگشت آنان به زندگي و جامعه خواهد شد.
____________________
جهت كمك به اجراي پروژه١٠٠ ويلچر تا اطلاع ثانوي مي توانيد كمك هاي خودرا به شماره حساب بانك پارسيان بنياد همدلان كودك و نوجوان واريز نماييد

شماره حساب : ٦-٢١٤٠١-٢١-١٠٠٤

شماره كارت : ٧٢٠٨-٨٠٠٠-٠٦١٠-٦٢٢١