فراخوان عمومی ۰۱ - روز کودک - سال ۹۰


کد ویژه:pub9007108

شبكه ياري كودكان كار و خيابان به مناسبت روز جهاني كودك، مراسم زير را با همكاري مناطق 2-3-7 شهرداري تهران و جامعه ايمن، برگزار مي كند:

1. گردهمايي كودكان كار و خيابان و سازمانهاي غير دولتي مرتبط با آنها در تاريخ 90.07.12 در بوستان گفت و گو، واقع در خيابان گيشا، از ساعت 9 صبح تا 16

2. گردهمايي كودكان كار و خيابان و سازمانهاي غير دولتي مرتبط با آنها در تاريخ 90.07.15 در فرهنگسراي پايداري، واقع در خيابان قبا، بولوار شهرزاد،‌ از ساعت 15 تا 19

3. نشست تخصصي (منع خشونت با كودكان) در تاريخ 90.07.21 از ساعت 15 تا 18 در خانه فرهنگ محله خاقاني، ‌واقع در خيابان خاقاني، ‌روبروي ضلع شرقي دانشگاه تربيت معلم

مبلغ جمع شده تاکنون: 0 ریال