آخرین روز بازارچه خيريه پيام اميد


آخرین روز بازارچه خيريه پيام اميد
آخرين روز نوزدهمين بازارچه خيريه پيام اميد (١١ آذر)
غرفه "همياران بحران" كمك به زلزله كرمانشاه
سالن تلاش، چهارراه پارك وي