جشن روز کودک در بیمارستان قلب شهید رجایی


جشن روز کودک در بیمارستان قلب شهید رجایی
پيام آوران مهرباني و عشق
 
بیمارستان قلب شهید رجایی، بخش داخلي و جراحي كودكان....
 
 
اين جا زمان به كندي مي گذرد، نگاه نگران پروانه از آشوبي كه در سينه اش برپا شده خبر مي دهد، فردا قرار است زهراي كوچكش را به اتاق عمل ببرند، تصور اين كه قرار است جسم نحيفش زير تيغ جراحي برود، دلش را مي لرزاند. سرش را به طرف پنجره اتاق برمي گرداند و چشمش به خياباني مي افتد كه زندگي در آن جريان دارد، درد بزرگي در سينه اش مي دود....
 
كودكي كه در آغوش مادرش بيقراري مي كند، دخترك نوجواني كه قلبش با فاصله مي تپد و نفس هايش را به شماره مي اندازد....
 
كودكاني دردمند و مادراني غمزده كه دل شان پر مي كشد براي نگاهي پر از اميد و چشم انتظار تسكيني براي دردهاي سنگيني كه بر روح و جان شان چنگ انداخته....
 
لحظه اي بعد در باز مي شود و مريم، نرگس، نسرین، سپیده، اقدس، ولگا و امیر در كنار هما، مددكار بخش جراحي با خواندن آهنگ هاي محلي و شعرهاي كودكانه روز جهاني كودك را به همراه كودكان و مادران شان جشن مي گيرند. براي دقايقي هرچند كوتاه، درد و افسردگي از چهره هاي شان پر مي كشد و جاي خود را به لبخند مي دهد. چشم هاي شان از خوشحالي برق مي زند و خنده بر لب هاي شان نقش مي بندد.
 
 
شعر عروسي شاپرك را همصدا مي خوانند و كودكان را به همراهي تشويق مي كنند، آن طرف تر دكتر فرفري و قرقري دوقلو با سربه سر هم گذاشتن بچه ها را مي خندانند، برقي و گرگي به سراغ بچه ها مي روند و با زباني كودكانه به آن ها به گپ و گفت مشغول مي شوند. عمو امير گيتار مي نوازد و درنا تنبكش را، نرگس و نسرين هم با دايره زنگي و دف همراهي مي كنند.... و چه غوغايي به پا مي كنند، هوا پر مي شود از شور، عشق، نشاط و اميد به زندگي.
 
با اجراي قصه ي «حسني نگو، بلا بگو» و همراهي كودكان بخش، ابرهاي تيره عقب مي روند، تيرگي ها رنگ مي بازند و نور و روشنايي به قلب كودكان و فضاي بخش بازمي گردد. لحظاتي بعد با اهداي هداياي رنگارنگ بنياد همدلان به كودكان، پايان زيبايي براي برنامه رقم مي خورد.
 
 
خلق اين صحنه هاي زيبا و به ياد ماندني ميسر نبود مگر با حمايت هاي بنياد همدلان، بهاره نازنين نماينده بنياد و همدلي و همراهي هفت نفر از بزرگ زنان و بزرگ مردان اين روزگار كه دغدغه مهم زندگي شان، كاشتن گل لبخند بر لبان دردمندان روزگار است و خوشا به سعادت شان كه چنين رسالتي را براي خود برگزيدند...
 
يادمان باشد هر روز، روز كودكان دنياست و اميدوار باشيم كه صلح، آرامش و تندرستي سهم تمام كودكان دنيا باشد....  به اميد آن روز