حضور بنیاد همدلان در بازارچه نیکان 10 و 11 اسفند 96


حضور بنیاد همدلان در بازارچه نیکان 10 و 11 اسفند 96


گزارشی از حضور بنیاد همدلان در بازارچه نیکان" 10 و 11 اسفند 96"

 
بنیاد همدلان اینبار بابرنامه های فزهنگی در این بازارچه حضور داشت.
از آموزش و هدیه اوریگامی،هدیه بادکنکی که بچه ها رویش نقاشی میکشیدند،تا دلنوشته های بازدیدکنندگان و ارایه برنامه های بنیاد.
هرچند میز کوچکی در اختیاربنیاد قرار گرفته بود و سر و صدای زیادی از بلندگوهای در حال پخش بود.
اما حضور کودکان و والدینشان سرمیز بنیاد،یاریمان میکرد تا با برنامه های ساده و نمادینمان،بهانه ای برای همدلی بیشتر داشته باشیم.
در این میان همدلان بغیر از میز خودش حواسش به پوشش فعالیتهای میز "همیاران بحران "هم بود.
در انتها جای تقدیر و تشکر دارد از همه همدلانیها،که در طول 2 روز برنامه،کارهای اجرایی و هماهنگی را از قبل و در هنگام برگزاری بطور داوطلبانه،به بهترین نحوی پیش بردند.و موسسه خیریه نیکان که بطور رایگان این میز را در اختیار بنیاد قرار داد .
و تقدیر از همه بازدیدکنندگان و همراهان همدل این رویداد