روز جهانی صلح


روز جهانی صلح

برای همه کودکان بی پناه و بی گناه جنگ

تو لبخندش

ماه رو می‌بینم...