قبولی مهدی در دانشگاه سراسری


قبولی مهدی در دانشگاه سراسری
گزارش قبولی مهدی ق. در رشته     دندانپزشکی دانشگاه سراسری
 
 
از خوشحالي نمي تواند روي پايش بند شود. شور و شوقي عجيب همه وجودش را فرا گرفته چشمانش از خوشحالي برق مي زند و لبخندي از عمق جان بر لبانش نقش بسته است. يك بار ديگر با دقت نگاه مي كند تا ببيند اشتباه نكرده باشد..... نه درست است، رشته دندانپزشكي آن هم دانشگاه سراسري. بالاخره به آرزويش رسيد و حالا او هم صاحب ستاره اي در آسمان شده است. نفس عميقي مي كشد و دستانش را به نشانه شكر به سوي آسمان مي گيرد. خوشحال است كه يك قدم ديگر به هدفش نزديك تر شده و مصمم تر از هميشه عزمش را جزم مي كند تا به خواسته اش جامه عمل بپوشاند.... در اين سال هاي پر فراز و نشيب زندگي و پشت سر گذاشتن روزهاي سخت به خوبي ياد گرفته كه خواستن، توانستن است........
اما مهدي موفقيتش را قبل از هر چيز مديون حاميانش در بنياد همدلان كودك و نوجوان است، آنان كه در اين شش سالي كه تحت پوشش بنياد بوده، او را زير چتر مهر و حمايت خود گرفتند و كمك كردند تا سرنوشتش به گونه متفاوتي رقم بخورد..... با خود عهد مي بندد كه به شكرانه اين نعمت، جا پاي اين بزرگ مردان و زنان بگذارد و او نيز به نوبه خود كمك كند تا درخت آرزوهاي كودكاني همچون خودش به بار بنشيند......
 
مهدی جان قبولی ات مبارک