مدرسه موقت برای روستای حسن سلیمان


مدرسه موقت برای روستای حسن سلیمان
کانکس موقت مدرسه روستای "حسن سلیمان"
گروه همیاران بحران