کمک به هموطنان زلزله زده 25 آبان


کمک به هموطنان زلزله زده 25 آبان

کمک به هموطنان زلزله زده 25 آبان
تعداد 1500 بسته نوشت افزار برای کودکان مناطق زلزله زده تامین شده و به زودی به مناطق ارسال خواهد شد.

کمک به هموطنان زلزله زده