گزارش فعالیتهای سال 95


گزارش فعالیتهای سال 95
پشتیبانان نیک اندیش و نیک کردار بنیاد همدلان کودک و نوجوان!
در آستانه ی بهار هستی بخش هستی، و جشن بزرگ نوروز باستانی ایران زمین، بسی مایه ی خوشدلی و شاد باشی است که به آگاهی شما همدلانی های نیک خواه برسانم که در سالی که در کنار هم، دست در دست هم، پشت به پشت هم، هم پیمان بودیم که به کودکانی که به ما نیاز دارند کمک کنیم توانستیم نزدیک به سه میلیارد و صد میلیون ریال را به روش فراخوان یاری، برای مددجویان مان فراهم کنیم که بیش از یک میلیارد و صد میلیون ریال آن در زمینه آموزش هزینه شد و نزدیک به دو میلیارد برای درمان بیش از پنجاه بیمار پر هزینه، هزینه شد. 
در جدول زیر می توانیم برداشت بخشی از آنچه را به کمک هم کاشته ایم ببینیم.
 
سرتان چون بهاران همیشه سبز، دستان تان توانا و دل هاتان شاد باد!
 
1
23-13-2