گزارش پروسه درمانی کودکان کاشت حلزون


گزارش پروسه درمانی کودکان کاشت حلزون
ياران مهربان و نيک انديش همدلان
بيا تا برويم زندگي را برقصانيم به ساز خنده هاي کودکان 
بيا تا دست در دست روزگار بزنيم به دل جاده محبت و کاري کنيم که صداي قهقهه هاي کودکانه بپيچد در زمزمه هاي بهاري باد تا بگوید حواسم پرت دل مهربانت شد و خنده هايي كه بر لب كودكان نشاندي. 
تو كه با هر تپش قلب مهربانت به همه ما آموختي كه انسانيت به دستهايي است که گرفتي، به گره هايي است که از زندگي همنوعانت بازکردي و به دل هايي است که به دست آوردي.
دعاهايت مستجاب، تنت سالم، دلت خوش، دستانت پر برکت و روزگارت به از اين باد،  اي اتفاق خوب زندگي.
در بزم سرسبز و سرشار از شور زندگي بهاري با ما همراه شويد در گزارش پروسه درماني كودكان كاشت حلزون تحت پوشش بنياد همدلان كودك و نوجوان كه به يمن حضور هميشه سبزتان، به روياي باور نكردني شنيدن نغمه هاي زندگي و عشق دست يافتند: 
 
 
 
ابوالفضل ک. کودک 9 ساله از فهرج کرمان با  مبتلا به کم شنوايي شديد بود و کانديد کاشت حلزون شناخته شده بود. در فراخوان108 با ياري شما همدلان مبلغ 3 ميليون تومان براي وي گرد آوري شد و در تاريخ 2/10/97 به حساب هيات امناي ارزي واريز شد و در نوبت کاشت قرار گرفت. ابوالفضل 23/6/98 در بيمارستان شفاي کرمان تحت عمل كاشت قرار گرفت و 3/9/98 گفتار درماني بعد از عمل خود را آغاز کرد.
 
محمد معين س. پسر 5 ساله افغان ساکن شهر ري تهران مبتلا به نقص ژنتيک شنوايي كودك ديگري بود كه او نيز کانديد کاشت حلزوني شناخته شد. با اعلام فراخوان 110 و با ياري شما همراهان، مبلغ 5 ميليون تومان از هزينه كاشت تامين و در تاريخ 16/10/97 به حساب هيات امناي ارزي واريز شد. محمد معين 30/8/98 در بيمارستان لقمان حکيم تهران تحت عمل كاشت حلزون قرار گرفت و 22/10/98 گفتار درماني بعد از عمل آغاز كرد. امروز حدود 3 سال است که تحت پوشش بنياد همدلان در كلاس هاي گفتار درماني شركت مي كند. 
 
محمد امين خ. کودک 10 ساله ساکن کرمانشاه و از بدو تولد مبتلا به ناشنوايي هم يكي ديگر از كودكان كانديد کاشت حلزون بود كه سه ميليون هزينه مورد نياز جراحي كاشت او از طريق فراخوان 111 و با کمک شما نيکوکاران تامين و 13/11/97 به حساب هيات امناي ارزي واريز شد. محمد امين 13/3/98 در بيمارستان لقمان حکيم تهران تحت عمل كاشت قرار گرفت و 23/4/98 گفتار درماني بعد از عمل خود را آغازكرد.
 
محسن ت. پسر7 ساله ساکن سبزوار مبتلا به ناشنوايي كامل مادرزادي هم كه کانديد کاشت شناخته شده بود. مبلغ 3 ميليون تومان هزينه مورد نياز كاشت اين كودك از طريق فراخوان 111 و با کمک شما خيرين عزيز تامين و 13/11/97 به حساب هيات امناي ارزي واريز شد. 20/3/99 در بيمارستان قائم مشهد تحت عمل كاشت قرار گرفت و 1/5/99 گفتار درماني بعد از عمل خود را آغاز كرد.
 
ساناز ر. دختر 9 ساله افغان ساکن شاهرود که با نقص کامل شنوايي بدنيا آمد و کانديد کاشت حلزون شناخته شد. با اعلام فراخوان 116 و با همت شما همراهان مبلغ 5 ميليون تومان هزينه كاشت تامين و در تاريخ 10/3/98 به حساب هيات امناي ارزي واريز شده و وي درنوبت کاشت  قرار گرفت . ساناز 22/3/99 در بيمارستان بهمن تحت عمل جراحي قرار گرفت و 15/6/99 گفتار درماني بعد از عمل خود را آغازكرد.
 
محمد م. پسر افغان 12 ساله ساکن استهبان استان فارس بود که با نقص ژنتيک شنوايي بدنيا آمد وکانديد کاشت حلزون شناخته شد .. وي در فراخوان 116 قرار داده شد و با ياري شما نيک انديشان مبلغ 5 ميليون تومان براي وي گردآوريشده و در تاريخ 8/3/98 به حساب هيات امناي ارزي واريز شد . محمد 5/7/98 در بيمارستان کوثر شيراز تحت عمل كاشت قرار گرفت و 25/8/98 اولين جلسه گفتار درماني بعد از عمل خود را آغازكرد.
 
محمدسبحان س. پسر7 ساله ساکن ملاير با ناشنوايي کامل مادرزاي نيز كانديد کاشت شناخته شده بود. با اعلام فراخوان 120 و با کمک شما ياران گرامي مبلغ 3 ميليون تومان از هزينه كاشت تامين و درتاريخ 24/4/98 به حساب هيات امناي ارزي واريز شد و در نوبت قرار گرفت محمدسبحان 14/9/98 در بيمارستان بعثت همدان تحت عمل كاشت قرار گرفت و اولين جلسه گفتار درماني بعد از عمل خود را 24/10/98 آغاز كرد.
 
نازنين زهرا ع. دختر 5 ساله افغان ساکن تهران نيز از ناشنوايي كامل مادرزادي رنج مي برد و طبق نظر پزشك معالج کانديد کاشت حلزون شناخته شد. مبلغ 5 ميليون تومان درتاريخ 4/8/98 از طرف بنياد همدلان به حساب هيات امناي ارزي واريز شد. نازنين زهرا 17/4/99 در بيمارستان دي تهران تحت عمل جراحي كاشت حلزون قرار گرفت و 5/7/99 اولين جلسه گفتار درماني بعد از عمل خود را پشت سر گذاشت.
 
اسما م. دختر 3 ساله افغان ساکن شيراز كودك ديگري است كه بدليل نقص عصب شنوايي کانديد کاشت شناخته شده بود و با مساعدت بنياد همدلان مبلغ 5 ميليون تومان هزينه كاشت در تاريخ 28/8/98 به حساب هيات امناي ارزي واريز شد . اسما 25/7/99 در بيمارستان کوثر شيراز تحت عمل جراحي كاشت حلزون قرار گرفت و 16/9/99 گفتار درماني بعد از عمل خود را آغاز كرد.
 
 زهرا خ. دختر 6 ساله از کرمانشاه بود که با نقص عصب شنوايي بدنيا آمد و کانديد کاشت حلزوني شناخته شد. با اعلام فراخوان 124 و با ياري شما همراهان گرامي مبلغ 3 ميليون تومان هزينه كاشت حلزون تامين و در تاريخ 4/7/98 به حساب هيات امناي ارزي واريز شد. زهرا 19/10/98 در بيمارستان لقمان حکيم تهران تحت عمل كاشت قرار گرفت و 29/11/98 گفتار درماني بعد از عمل خود را  آغاز كرد.
 
محمد جواد ص. پسر 2 ساله افغان ساکن مشهد بود که با ناشنوايي عميق بدنيا آمد و کانديد کاشت شناخته شد با اعلام فراخوان 131 و با ياري شما همراهان گرامي مبلغ 5 ميليون تومان هزينه كاشت حلزون تامين و به حساب هيات امنا واريز شد. محمد جواد 13/11/99 در بيمارستان بنت الهدي مشهد تحت عمل قرار گرفت و بزودي قرار است گفتار درماني بعد از عمل خود را شروع كند.
 
علي اکبر پ. پسر 8 ساله افغان ساکن شيراز است كه او نيز با نقص کامل شنوايي بدنيا آمد و کانديد کاشت شناخته شد. با اعلام فراخوان 132 و با همت شما نيکدلان مبلغ 5 ميليون تومان تامين و در تاريخ 26/12/98 به حساب هيات امنا ارزي واريز شد. علي  اکبر 25/7/99 در بيمارستان کوثر شيراز تحت عمل كاشت حلزون قرار گرفت و 2/9/99 گفتار درماني بعد از عمل خود را آغاز كرد.
 
امير حسين م. پسر 5 ساله افغان ساکن اصفهان بود که با نقص ژنتيک شنوايي متولد و کانديد کاشت حلزون شناخته شد. از طريق فراخوان 135 و با کمک شما همدلاني‌هاي گرامي مبلغ 5 ميليون تومان هزينه كاشت تامين و در تاريخ 7/4/99 به حساب هيات امناي ارزي واريز شد. امير حسين 1/6/99 در بيمارستان الزهرا اصفهان تحت عمل کاشت حلزون قرار گرفت و 12/7/99 اولين جلسه گفتار درماني بعد از عمل خود را آغاز كرد.
 
مرتضي ت. پسر 6 ساله افغان ساکن اصفهان و مبتلا به نقص کامل شنوايي مادرزادي نيز كودك ديگري است كه کانديد کاشت شناخته شد. با اعلام فراخوان 135 و با کمک شما ياران عزيز مبلغ 5 ميليون تومان هزينه كاشت تامين و در تاريخ 99/8/1 به حساب کلينيک  محل عمل واريز شد. مرتضي 1/8/99 در کلينيک روزبه اصفهان تحت عمل كاشت حلزون قرار گرفت و از 27/11/99 گفتار درماني بعد از عمل خود را آغاز كرده است.
 
اميرعباس ي. پسر 8 ساله ساکن شيراز كودكي با نقص ژنتيک شنوايي كه کانديد کاشت حلزوني شناخته شد. اميرعباس جايگزين بيمار فراخوان 135 نجمه آ.  شد و بنياد همدلان در تاريخ 5/7/99 مبلغ 3 ميليون تومان به حساب هيات امنا واريز كرد. اميرعباس 6/12/99 در بيمارستان خليلي شيراز تحت عمل کاشت حلزون قرار گرفت و بزودي قرار است گفتار درماني بعد از عمل خود را آغاز كند.
 
 
 
قدردان همراهي ها و همدلي هاي تان هستيم و مي دانيم جز با ياري شما در اين مسير موفق نبوديم. سايه مهرباني تان مستدام..... 
در سرزمين خاطره‌ها آنان که خوبند، هميشه سبزند
و آنان که محبت ها و دوستي ها را بر قلبشان برافراشتند هميشه به ياد می‌مانند...........