حوزه عملكرد

فعاليتهاي اصلي:

1. كمك به درمان بيماريهاي كودكان و نوجوانان در شش حوزه زير:

1.1) قلب

1.2) ارتوپدي

1.3) ترميمي

1.4) چشم

1.5) گوش و حلق و بيني

1.6) كليه و ارولوژي

1.7) ریه

1.8) گوارش

 

2. كمك به آموزش كودكان و نوجوانان در سه بخش اصلي زير:

2.1) فراهم سازي شرايط تحصيل

2.2) سواد آموزي

2.3) آموزش مهارتهاي زندگي

 

فعاليتهاي پشتيبان:

.1كمك به توانمندسازي خانواده در جهت حمايت از كودكان (سوادآموزي و اشتغالزايي والدين)
.2مشاوره براي معرفي ساير مراكز و موسسات خدمت رسان

3. كمك به موسسات و سازمانهاي فعال در زمينه كودك و خانواده (آموزش و تبليغات)