ارزش‌های بنیاد

ü       كانون توجه ما «كودكان» مي باشد، ليكن معتقدیم با پشتیبانی و تقويت بنيه خانواده ها (بويژه مادران) می توانیم تاثیر مثبتی در تغيير وضعیت حال و آینده كودكان داشته باشیم.

ü        ما ضمن اعتقاد به لزوم انجام امور بنیادین در حمايت از حقوق كودك و خانواده، بر این باوریم كه نجات حتی «یك» كودك نیز كاری است بس مهم و ارزشمند كه نبايد كوچك شمرده شود.

ü         ما در پي ياري تمامي كودكان اين مرز و بوم بدون توجه به مليت، دين، زبان و قوم  آنان هستيم و تنها اولويت ما را ميزان نيازمندي اين كودكان تعيين خواهد نمود.

ü         ما مایلیم تا حد امكان با ارج نهادن به حرمت انسانی، در عوض پرداختهاي مستمر و كمكهاي خيريه اي، عمدتا در بخشهای آموزش، درمان، توانمندسازی و خوداتكاسازی كودكان مددجو و خانواده هاي آنان فعالیت نماییم.

ü         ما بر اين باوريم كه از طريق تعامل نزديك با سازمانهاييكه به طور مستقيم يا غير مستقيم در زمينه حمايت از  كودكان فعاليت ميكنند، خواهيم توانست با ایجاد هم‌افزايي در بهبود وضعيت كودكان نقش پررنگتري ايفا كنيم. 

ü        ما مصممیم تا دست یاری هر دلسوزی را كه با نیت خالصانه و بدون انگیزه های سیاسی و منفعت طلبیهای شخصی، تنها در پی كمك به كودكان و نوجوانان دردمند است، صمیمانه بفشاریم.