شماره حساب‌ها

            بانك ملت

            شعبه پارس خودرو. كد ۶۷۶۰۳

            به نام: بنياد همدلان كودك و نوجوان

            شماره حساب: ‌۵۰۰۹۲۶۹۷۱۲

            شماره كارت: ۶۱۰۴.۳۳۷۹.۵۵۳۶.۶۱۳۱

            شماره شبا: IR۲۸۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۹۲۶۹۷۱۲

بانک ملی

شعبه ایران خودرو. کد ۲۰۰۱

 به نام: بنياد همدلان كودك و نوجوان

شماره حساب: ۰۱۰۹۸۵۸۰۸۰۰۰۰

شماره کارت: ۴۵۷۸ . ۹۹۵۱ . ۹۹۱۸. ۶۰۳۷  

شماره شبا: IR۱۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹۸۵۸۰۸۰۰۰۰

 

               
            بانک پارسیان
           شعبه ایران خودرو. کد ۱۰۰۴
           به نام: بنیاد همدلان کودک و نوجوان

شماره حساب: ۶-۲۱۴۰۱-۲۱-۱۰۰۴

شماره کارت:  ۶۲۲۱.۰۶۱۰.۸۰۰۰.۷۲۰۸

شماره شبا: IR۱۱۰۵۴۰۱۰۰۴۰۲۱۰۰۰۲۱۴۰۱۰۰۶