رسالت بنياد

حمايت و پشتيباني از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرستِ بي بضاعت، بيمار، و يا در معرض آسيبهاي اجتماعي، با هدف ايجاد شرايط درمان و فراهم كردن امكان تحصيل و آموزش در راستاي توانمندسازي و  بهبود شرایط زندگی حال و آینده آنان.